::.. =[]= ..::     ::.. =[]= ..::     ::.. =[]= ..::     ::.. =[]= ..::
 

Stand up! Ye galley slaves of want.

| January 16th, 2017 by Anonymous | 3 Comments

Transcripts: Dutch | French | Japanese | Встаньте! Е. камбуз рабы хотят. | Spanish | Turkish


Greetings world, we are Anonymous.

There is only one time when it is essential to awaken. That time is now. We cannot wait till somebody awakens you. You are the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the ones who see things differently. You are the people who are crazy enough to think that you can change the world. Those who attempt to change the world are the ones who do. Although these are trying times, we cannot afford to withdraw into despair and sorrow. We must fight any fear that grips us or else the fear will perpetuate. There is no way around it. We MUST organize, they have been clear! They will use the movement that gravitated towards them to advance a white supremacist platform. They will dismantle the victories won by workers and oppressed people. They are sworn enemies of women, people of color, undocumented immigrants, queer people, and the left and progressives generally.

They will not respond to the ecological crises of climate change and species extinction, except by adopting policies that make these much worse. Perhaps one of the most important changes is that under their power the far right will continue growing into a more organized and powerful movement, and will have the space to take action. Racist, sexist, trans-phobic, homophobic, and xenophobic violence will rise as they receive state sanction emboldened by the silence of the ambivalent. With large numbers of white people won over in a terrifying way to a strong allegiance to whiteness, there is fertile ground for the fascist right to expand. War is not an option, as it is happening to us as we speak. Our only choice is whether or not we will fight back.

Revolution cannot be an abstract idea or distant goal bandied around by out of touch intellectuals. It must be a living, breathing movement that brings hope and victories to our communities, workplaces, and schools. Our revolution will not be a single spectacular event, but instead it is a process that has already begun. Our strategy relies on the unity of these direct actions, as the ballot box is no defense against fascism and hatred, nor are the political parties in power now. We are seeing that victories we have won through hard struggle could very well be reversed. Our only chance is to build a movement that relies on the power of the people.

We must push for greater unity of social movements. We need to reach out to others who are doing organizing in our areas and talk to them about working together. We should push for social movement organizations that we are part of like labor unions, Black Lives Matter chapters, immigrant rights organizations, anti fascist brigades, anarchist, anons, etc to organize worldwide summits to plan how to support each other and how to coordinate opposition to coercionary powers. Our organizing should be building spaces where people can have open political discussions towards regaining and maintaining a voice and power against authoritarianism, and creating their own democratic mass movements on or offline. We should be striving to organize neighborhood and community assemblies: bases for our collective power against the state and capital.

We need to build the people’s power from below, to resist oppressive policies directly, to create spaces where their directives will not be obeyed. If we sit idly by, we can only expect further generations of people like Donald Trump. As we organize, we must also fight the tendency to want to resolve this problem through electoral politics. If anything, this election has proven that the neoliberals are obsolete, that they can never give us what we need. Let us leave them behind. Looking forward, we cannot afford to have any more false hopes and we cannot ever again accept the lesser of two evils because this is where it has gotten us. It will not be a system with a government, but what it will be will be determined by the people who make it which combines autonomy and solidarity by putting faith in people rather than institutions.

Stand up! Ye galley-slaves of want.

We are Anonymous,
We are Legion,
We do not forgive,
We do not forget,
Expect us.Gegroet wereld, wij zijn Anonymous.

Er is maar een tijd waarin het cruciaal is om te ontwaken en die tijd is nu. We kunnen niet wachten totdat iemand je wakker maakt. Jullie zijn de buitenbeentjes, de rebellen, de visionairen, degenen die dingen anders zien. Jullie zijn de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Degenen die gek genoeg zijn om te denken dat ze dat kunnen zijn degenen die de wereld veranderen. Ofschoon dit moeizame tijden zijn, kunnen we niet terug trekken in wanhoop en verdriet. We moeten vechten tegen onze eigen angst want anders domineert angst ons leven.
Er is geen weg er om heen. We moeten onszelf organiseren, want de boodschap is duidelijk. De huidige extreem rechtse beweging die groeit zal gebruikt worden om racistische platformen meer macht te geven. Zij zullen de rechten die werkers en onderdrukte burgers hebben gewonnen terug draaien. Deze mensen zijn de vijand van vrouwen, kleurlingen, ongedocumenteerde immigranten, homosexuelen en liberalen of progresssieven in het algemeen.

Zij zullen niet reageren op de ecologische crisis van klimaat verandering en het uitsterven van diersoorten, buiten wetten en regelementen die beide alleen maar erger maken. Wellicht een van de belangrijkste veranderingen is dat onder de extreem rechtse regering de fascistische organisatie zal blijven uitbreiden en organiseren om meer macht te krijgen en ze zullen de ruimte hebben om dit te doen. Racistisch, sexistisch, transphobisch, homophobisch en xenophobisch geweld zal vaker plaats vinden terwijl ze hun macht consolideren en legitiem maken in regeringsposities terwijl de ambivilente en onwillige massa in stilte toe kijkt. Met een grote groep blanken aangetrokken tot de beweging op een afschrikwekkende manier gecentreerd op de blanke huidskleur, is er vruchtbare grond voor fascisten om de zaden van haat te planten. Oorlog is geen optie, omdat er al oorlog is. De keuze is terug vechten of toe kijken.

Revolutie is geen abstract idee of veraf doel gecentreerd om een groep intellectuelen in een ivoren toren. Het is een levende en mobiele beweging die hoop en overwinningen geeft aan de gemeenschap, onze werkplaatsen en onze scholen. Onze revolutie zal geen eenmalig groots gebeuren zijn, maar een proces dat al begonnen is. Onze strategie is gebaseerd op de eenheid van deze acties, aangezien de stembus geen defensie is tegen fascisme en haat,
noch zijn de politieke partijen die nu aan de macht zijn. Wij zien dat rechten die zijn gewonnen door hard werk, zweet en tranen door hun terug gedraaid kunen worden. Onze enige kans is om een beweging op te richten die gebaseerd is op de macht van het volk.

We moeten sociale bewegingen en mensenrechten organisaties er toe dwingen om beter samen te werken. We moeten uitreiken naar sociale vrijwilligers, activisten en organisatoren in onze omgeving en ze vragen om samen te werken. We moeten deze organisaties en mensen samen voegen in vakbonden, waar elke vakbond mensen en organisaties met een gelijkwaardig doel samen voegt, zoals: opvang van immigranten, ondersteuning voor vrouwen, anti-discriminatie etc. om deze groepen tot een wereldwijde organisatie uit te laten groeien die op internationaal niveau met elkaar communiceren en plannen uit werken om elkaar te kunnen ondersteunen en efficienter te kunnen werken. Onze organisatie zou ruimtes moeten bouwen waar mensen open discussies kunnen houden richting het terug winnen en behouden van onze stem tegen autoritarisme en de creatie van een eigen democratische massa beweging zowel on- en offline. We zouden moeten streven naar het organiseren in buurt- en gemeentelijke openbare gebouwen als basis voor onze
collectieve macht tegen de staat en kapitaal.

We moeten de macht van de gemeenschap opbouwen vanaf de bodem, direct weerstand bieden tegen oppressieve wetten en regelementen en ruimtes maken waarin deze wetten niet gehoorzaamd worden. Als wij in stilte toekijken, kunnen we alleen maar meer generaties van mensen zoals Donald Trump verwachten. Terwijl wij ons organiseren, moeten we ook weerstand bieden tegen de neiging om deze problemen op te lossen via de stembus of politieke beslissingen. Als er een ding is dat we geleerd hebben, is dat we niet kunnen vertrouwen op de huidige politiek om deze problemen op te lossen. Laten wij ze achter ons laten. Met een blik naar de toekomst, kunnen wij het ons niet veroorloven om ons af te laten leiden met nog meer boodschappen van valse hoop en dat we nooit meer moeten kiezen tussen de minst slechte van twee kwaden want dit is wat we nu hebben. Het zal geen systeem zijn met een regering, maar wat het zal worden is in de handen van de mensen die het opbouwen, een combinatie van autonomie en solidariteit door geloof te hebben in mensen in plaats van instituties.

Sta op, slaven!

Wij zijn Anonymous,
Wij zijn het legioen,
Wij vergeven niet,
Wij vergeten niet,
Verwacht ons.Salutations au monde, nous sommes Anonymous.

Il y a un moment où il est essentiel de se réveiller. Ce moment est arrivé, nous ne pouvons plus attendre que quelqu’un s’en charge. Nous sommes les fous, les inadaptés, les rebelles, les fauteurs de troubles, ceux qui voient les choses différemment. Parce que les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Bien que cette période soit difficile, nous ne pouvons pas nous permettre de sombrer dans le désespoir et la peine plus longtemps. Nous devons nous battre malgré la crainte qui nous saisit et la crainte se perpétuera. Il est impossible d’éviter cela. Nous devons nous organiser car ils ont été clairs! Ils utiliseront le mouvement qui a gravité autour d’eux pour promouvoir une plate-forme suprématiste blanche. Ils réduiront à néant les victoires remportées par les travailleurs et les gens du peuple opprimés. Ils sont les ennemis jurés des femmes, des gens de couleur, des immigrants sans-papiers, des gens hors-norme et plus généralement des gens de gauche et de progrès.

Ils répondront aux problèmes écologiques du changement climatique et à l’extinction des espèces en adoptant des politiques qui les rendront beaucoup plus néfastes. L’un des changements les plus importants est que sous leur domination l’extrême-droite continuera à se développer en un mouvement plus organisé et puissant, et aura les mains libres pour agir. La violence raciste, sexiste, transphobe, homophobe et xénophobe s’amplifiera vu qu’ils recevront le soutien de l’état. Avec le grand nombre de blancs parvenant d’une façon terrifiante à une allégeance forte aux idées d’une suprématie blanche, il y a un terrain fertile pour que la droite fasciste se développe. La guerre n’est pas une option, comme cela se produit en ce moment-même. Notre seul choix est de savoir si vraiment nous résisterons.

La révolution ne peut pas être une idée abstraite ou un objectif lointain que font circuler des intellectuels hors d’atteinte. Cela doit être un mouvement vivant qui respire et qui apporte l’espoir de victoires à nos communautés, lieux de travail et écoles. Notre révolution ne sera pas seulement un événement spectaculaire mais le résultat d’un processus qui est déjà en marche. Notre stratégie compte sur l’unité des actions directes, puisque l’urne électorale n’est pas une défense contre le fascisme et la haine, pas plus que les partis politiques au pouvoir actuellement. Nous voyons que les victoires du passé grâce à des lutte acharnées pourraient très bien être remise en cause. Notre seule chance est de construire un mouvement qui repose sur la force du peuple.

Nous devons œuvrer pour une unité plus grande des mouvements sociaux. Nous devons nous ouvrir aux autres pour organiser l’action dans nos régions et débattre du travail collectif. Nous devrions insister pour que les organisations des mouvements sociaux dont nous faisons partie, comme les syndicats, les ligues de défense des minorités ( Black Lives Matter ) les organisations de droits des immigrants, les mouvements anti-fascistes, les anarchistes, etc… organisent des sommets mondiaux pour planifier des actions ou comment coordonner l’opposition aux pouvoirs coercitifs. Cette organisation devrait construire des espaces où les gens peuvent avoir des discussions politiques ouvertes pour prendre le contrôle en créant leurs propres mouvements démocratiques de masse, en ou hors connexion. Nous devrions nous efforcer d’organiser des assemblées de voisinage communautaires : bases de notre puissance collective.

Nous devons construire le pouvoir pour les gens à la base, résister aux politiques délibérément oppressantes, créer des espaces de désobéissances civiles. Si nous restons assis oisivement, nous ne pouvons qu’attendre de nouvelles générations de gens comme Donald Trump. Nous devons aussi lutter contre la tendance à vouloir résoudre ce problème par le vote. Le cas échéant, l’élection aux USA l’a prouvé, le néolibéralisme est désuet et ne peut pas donner ce dont nous avons besoin. Laissons le derrière nous.

En se tournant vers l’avenir, nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir de faux espoirs et nous ne pouvons plus accepter le moindre de deux maux (la peste ou le choléra) parce que c’est là où cela nous a conduits. Ce ne sera pas un système avec un gouvernement, mais ce qu’il sera, sera déterminé par les gens qui le feront en combinant l’autonomie et la solidarité, en faisant confiance aux gens plutôt qu’aux institutions.

Levez-vous!
Vous les bagnards de la volonté.

Nous sommes Anonymous.
Nous sommes Légion.
Nous ne pardonnons pas.
Nous n’oublions pas.
Redoutez-nous.挨拶の世界、我々は匿名です。

目覚めることが不可欠である唯一の時間があります。その時は今誰かがあなたを目覚めまで、我々は待つことができません。あなたはクレイジーなもの、ミスフィット、反逆者、厄介者、違ったことを参照してください一つです。彼らは世界を変えることができると思うのに十分狂っている人なので、行うものです。これらは時間をしようとしているが、我々は長い間、絶望と悲しみの中に撤退する余裕はありません。私達は私達を把持する恐怖を戦う必要があり、そして恐怖は永続します。その周りに方法はありません。我々は、彼らが明らかにされている、整理しなければなりません!彼らは、白人至上主義のプラットフォームを前進させるために、それらに向かって引き寄せ動きを使用します。彼らは労働者と虐げられた人々によって獲得した勝利を解体します。彼らは一般的に女性は、色の人々、文書化されていない移民、奇妙な人々、そして左と進歩の敵を誓っています。

彼らは、これらが非常に悪化させる政策を採用することにより除き、気候変動や種の絶滅の生態学的危機には応答しません。おそらく最も重要な変化の一つは、彼らの力の下右端より組織的で強力な運動に成長を続けるだろう、とアクションを取るためにスペースを持っているということです。彼らは状態の制裁を受けるよう人種差別、性差別、トランスフォビア、同性愛、および外国人嫌い暴力が上昇します。白い多くの人々は、白色度への強い忠誠に恐ろしい方法で勝ったと、拡大するファシスト権利のための肥沃な土地があります。我々が話すように、それは私たちに起こっているように戦争は、オプションではありません。私たちの唯一の選択肢は、私たちが戻って戦うことになるかどうかです。

革命は、タッチ知識人のうちによって周りの噂抽象的なアイデアや遠い目標にすることはできません。それは私たちの地域社会、職場、学校に希望と勝利をもたらす生きて、呼吸運動でなければなりません。私たちの革命は、単一の壮大なイベントではありませんが、代わりにそれはすでに始まっているプロセスです。投票箱はファシズムと憎悪に対しては防衛でなく、また今パワーで政党であるとして、当社の戦略は、これらの直接行動の統一性に依存しています。私たちは、私たちが奮闘を通じて獲得した勝利は非常によく逆にすることができることを見ています。私たちの唯一のチャンスは、人々の力に依存している動きを構築することです。

私たちは、社会運動の大団結のためにプッシュする必要があります。私たちは、地域で整理をしている他の人に手を差し伸べると一緒に仕事について彼らに話をする必要があります。我々は、我々のような労働組合の一部である社会運動団体のためにプッシュする必要があり、ブラック生活マター章など世界的に整理するために移民の権利団体、抗fasist章、アナキスト、anonsは、お互いをサポートする方法と反対を調整する方法を計画するサミットそれらにcoercionary力。私たちの組織は、人々は、オープン政治的な議論を持っているコントロールを取って開始し、上またはオフライン独自の民主的な大衆運動を作成することができ、スペースを構築する必要があります。状態と資本に対する当社の総合力の基礎:私たちは、近所やコミュニティアセンブリを整理するために努力すべきです。

私たちは、そこディレクティブは従われることはありませんスペースを作成するために、直接、抑圧的な政策に抵抗するために、以下の人々の力を構築する必要があります。私たちは手をこまぬいている場合は、我々は唯一のドナルド・トランプのような人々のさらなる世代を期待することができます。我々は整理したように、我々はまた、選挙政治を通じてこの問題を解決したい傾向を戦う必要があります。どちらかと言えば、この選挙は、彼らは私たちが必要なもの私たちを与えることはできないことを、neoliberalistが廃止されていることを証明しました。私たちはそれらを残してみましょう。楽しみにして、我々は、任意のより多くの偽の希望を持っている余裕はありません、それは私たちを得ているところ、これがあるので、我々は二度と2悪の低いを受け入れることはできません。これは、政府とのシステムではありませんが、何それはなりますが人ではなく、金融機関への信仰を置くことによって自律と連帯を組み合わせたそれを作る人々によって決定されます。

立ち上がる!希望のイェゲラ-奴隷。

我々は匿名であり、
私たちは、軍団です
私たちは、許しません
私たちは忘れてはいけません、
私たちを期待しています。Saludos mundo, somos Anónimos.

Sólo hay una vez en que es esencial despertar. Ese momento es ahora, no podemos esperar a que alguien te despierte. Ustedes son los locos, los desajustados, los rebeldes, los perturbados, los que ven las cosas de manera diferente. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Aunque estos son tiempos difíciles, no podemos permitirnos regresar a la desesperación y al dolor por mucho tiempo. Debemos luchar contra el miedo que nos aprieta, y el miedo se perpetuará. No hay manera de evitarlo. Debemos organizar, han sido claro! Utilizarán el movimiento que gravitó hacia ellos para avanzar en una plataforma de supremacía blanca. Desmantelarán las victorias ganadas por los trabajadores y los oprimidos. Son enemigos jurados de las mujeres, personas de color, inmigrantes indocumentados, gente poco usual , y la izquierda y los progresistas en general.

No responderán a las crisis ecológicas del cambio climático y la extinción de especies, sino mediante la adopción de políticas que las empeoren. Quizás uno de los cambios más importantes es que bajo su poder la extrema derecha seguirá creciendo hasta convertirse en un movimiento más organizado y poderoso, y tendrá el espacio para actuar. La violencia racista, sexista, transfóbica, homofóbica y xenófoba aumentará a medida que reciben sanción estatal. Con un gran número de blancos conquistados de manera aterradora a una fuerte lealtad a la blancura, hay un terreno fértil para que la derecha fascista se expanda. La guerra no es una opción, como nos está sucediendo mientras hablamos. Nuestra única opción es si vamos a luchar.

La revolución no puede ser una idea abstracta o una meta distante de los intelectuales fuera de contacto. Debe ser un movimiento vivo y de respiración que trae esperanza y victorias a nuestras comunidades, lugares de trabajo y escuelas. Nuestra revolución no será un evento único y espectacular, sino un proceso que ya ha comenzado. Nuestra estrategia se basa en la unidad de estas acciones directas, ya que las urnas no son una defensa contra el fascismo y el odio, ni los partidos políticos en el poder ahora. Estamos viendo que las victorias que hemos ganado a través de una dura lucha podrían muy bien ser revertidas. Nuestra única oportunidad es construir un movimiento que dependa del poder de la gente.

Debemos impulsar una mayor unidad de los movimientos sociales. Tenemos que llegar a otros que están haciendo la organización en nuestras áreas y hablar con ellos sobre el trabajo conjunto. Debemos impulsar a las organizaciones de movimientos sociales de las que formamos parte, como los sindicatos, los capítulos de Black Lives Matter(Las vidas negras son importantes), las organizaciones de derechos de los inmigrantes, las brigadas antifascistas, los anarquistas, anons, etc. para organizar cumbres mundiales para planear cómo apoyarse mutuamente y cómo Nuestro poder colectivo contra el Estado y el capital.

Necesitamos construir el poder del pueblo desde abajo, resistir directamente las políticas opresivas, crear espacios donde no se obedezcan las directivas. Si! la oposición mundo dictatorial a los poderes coercitivos. Nuestra organización debe ser la construcción de espacios donde las personas puedan tener discusiones políticas abiertas, comenzar a tomar el control, y crear sus propios movimientos de masas democráticos en o fuera de línea. Debemos esforzarnos por organizar asambleas vecinales y comunitarias: siéntese ociosamente, sólo podemos esperar nuevas generaciones de personas como Donald Trump. A medida que nos organizamos, también debemos luchar contra la tendencia a querer resolver este problema a través de la política electoral. En todo caso, esta elección ha demostrado que los neoliberales son obsoletos, que nunca pueden darnos lo que necesitamos. Dejémoslos atrás. Mirando hacia el futuro, no podemos darnos el lujo de tener más falsas esperanzas y no podemos volver a aceptar el menor de dos males porque aquí es donde nos ha conseguido. No será un sistema con un gobierno, pero lo que será será determinado por las personas que lo hacen, que combina autonomía y solidaridad, poniendo fe en las personas más que en las instituciones.

¡Levántate! esclavos de la necesidad.

Somos anónimos,
Somos legión,
Nosotros no perdonamos,
No nos olvidamos,
EsperanosSelamlar Dünya, Biz Anonymous’uz

Bir şeylerin farkına varıp uyanmak için tek bir zaman var; o da “şimdi”. Biz, birileri sizin gözünüzü açana kadar bekleyemeyiz. Sizler, çılgınlar, uyumsuzlar, asiler, baş belaları ve bazı şeyleri farklı görenlersiniz. Sizler, dünyayı değiştirebileceğini düşünecek yeterlilikte çılgın insanlarsınız. Dünyayı değiştirenler dünyayı değiştirmek için girişimde bulunarak adım atanlardır. Bununla birlikte bu zamanlar çabalama zamanıdır. Geri çekilip üzülmek ve yılmak için zamanımız yok. Bize hakim olan korkularla savaşmalıyız, yoksa korku, hakimiyetini sürdürmeye devam edecektir. Şurası oldukça açıktır ki organize olup örgütlenmekten başka bir yol yok.

Onlar beyaz üstünlüğünü savunan bir yapıyı daha ileri götürmek için insanlara yönelik cezbedici hareketleri kullanacaklardır. Onlar işçiler ve ezilen halklar tarafından kazanılan zaferleri ve hakları hükümsüzleştirecek ve içini boşaltacaklar. Onlar. kadınların, beyaz olmayanların, belgesiz göçmenlerin, eşçinsellerin ve genellikle solcu ve ilerici insanların ezeli ve ebedi düşmanıdır.

Onlar iklim değişikliğinden kaynaklanan ekolojik krizlere ve türlerin tükenmesine müdahale etmedikleri gibi durumu daha kötü hale getirecek uyum politikaları üreteceklerdir. Muhtemeldir ki onların hakimiyeti altında gerçekleşecek en önemli değişimlerden biri, Aşırı SAĞ’ın daha da büyümesi, daha organize bir örgütlü yapıya sahip olması ve güçlü bir harekete dönüşmesiyle birlikte harekete geçmek için alan bulması olacaktır. Irkçı, seksist, transfobik, homofobik ve yabancı düşmanlığı barındıran şiddet, zıtlıklar yaşayanların sessizliği tarafından onaylanmış ve teşvik edilmiş gibi, artacaktır. Faşist sağcı eğilimin genişlemesi için verimli bir zemin var. Olduğu gibi konuşmak gerekirse, savaş bir seçenek değil. Bizim seçimimiz olsun veya olmasın, karşı koyacağız ve direneceğiz.

Devrim, dünyadan bihaber entellektüellerin soyut bir düşüncesi ve ağızdan ağıza dolaşan uzak bir amaç olamaz. Devrim, toplumlarımıza, çalışma alanlarımıza ve okullarımıza umut ve kazanımlar getiren, yaşamdır ve soluk almaktır. Bizim devrimimiz tek günlük ihtişamlı bir eylem olmayacak, onun yerine başlamış olan ve devam etmekte olan bir süreç olacaktır. Stratejimiz doğrudan eylemlerin bütünlüğüne dayanır; ne faşizm ve nefrete karşı savunma sağlamayan ne de iktidarda olan politik partiler gibi değildir.Zorlu mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımların elimizden alındığını görüyoruz. Bu nedenle tek şansımızın insanların gücüne dayanan bir hareket inşa etmektir.

Daha büyük social hareketler için ısrarla mücadele etmeliyiz. Bize en yakın bölgelerde örgütlenen kişilere ulaşmaya ve onlarla birlikte çalışmak için konuşmaya ihtiyacımız var. Bir parçası olduğumuz, işçi sendikaları gibi, sosyal hareket örgütlerinde ısrarla mücedele etmeliyiz. Göçmen hakları örgütleri, anti-faşist birlikler, anarşistler, Anonlar vb. olarak birbirimize nasıl destek sağlayacağımız ve zorba iktidarlara karşı nasıl koordineli hareket edeceğimizi belirlemek için dünya çapında zirveler organize etmeliyiz. Bizim örgütlenmemiz, otoriter rejimlere karşı gücümüzü ve sesimizi yeniden kazanmaya ve yeniden yapılandırmaya yönelik, insanların özgürce siyasi tartışmalar yapabileceği alanlar inşa etmesi gereklidir, ve kendi kitle örgütlerini yaratması gerektiği gibi. Komşuluk ve topluluk grupları örgütlemek için çaba göstermemiz gereklidir; devlet ve sermayeye karşı kolektif gücümüz için “üs”ler.

Baskıcı politikalara karşı doğrudan direnmek için ve onların talimatlarına itaat edilmeyen alanlar yaratmak için aşağıdan yukarıya doğru insanların iktidarını inşa etmeliyiz. Eğer kılımızı kıpırdatmadan oturursak, yalnız ve yalnız daha fazla faşist, seksist, yabancı düşmanı ve ırkçı insanların var olmasını bekleyebiliriz. Örgütlendiğimiz gibi, seçim sistemine dayanan politik yapıların yarattığı sorunlara ve eğilimlere karşı mücadele etmeye ve çözmeye çalışmalıyız. Her ülkede gerçekleştirilen seçimler bize göstermiştir ki neoliberal politikalar, bize istediğimiz ve ihtiyacımız olanı asla vermeyecektir. Onları geride bırakıp, ileriye bakmanın zamanıdır. Artık yalan yanlış umutlara sahip olmak için emek harcayamayız ve halihazırda yapmakta olduğumuz gibi kötünün iyisini kabul etmemeliyiz. Olmasını istediğimiz sistem, devletin olduğu bir sistem olmayacak, bizim sistemimiz, kurumların olmadığı insanlar arasında bağlılığı dayanan, birleşik bir otonomi ve dayanışmanın gerçekleştirildiği bir yapının insanlarca belirlendiği bir sistem olacak.

Köleleştirilmiş kitleler, ayağa kalkın!

Biz Anonymous’uz
Biz orduyuz
Asla affetmeyiz
Asla unutmayız.
Bekleyin bizi.

(Visited 2,665 times, 1 visits today)

3 Responses to Stand up! Ye galley slaves of want.

  1. hi my name is aslam

  2. May 4, 2017 at 18:12
    Dexter says:

    Hi my name is Dexter

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.